اعضا

احسان انجیلی- کارشناسی ارشد بازسازی- دانشگاه شهید بهشتی
یاسر زوینی- کارشناسی معماری- دانشگاه پیام نور یزد
شهاب افاضت- کارشناسی معماری- دانشگاه یزد
مسعود دهقانپور هنزائی- کارشناسی ارشد منظر- دانشگاه شهید بهشتی
محمد رضایی ندوشن- دکترای طراحی شهری- دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد رضایی ندوشن- کارشناس ارشد طراحی شهری- دانشگاه یزد
بهنام خداشناس- کارشناس شهرسازی- دانشگاه یزد
محمد صیرفیان پور- کارشناس عمران- دانشگاه آزاد تهران جنوب